Οι αποθηκευτικές δεξαμενές απιονισμένου νερού και άλλων καθαρών φαρμακευτικών υγρών όταν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, σε σχέση με τα συστήματα τα οποία δεν διαθέτουν δεξαμενές. Δύο βασικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά είναι τα εξής:

 • Η Δυνατότητα εφεδρείας σε περιπτώσεις απρόοπτης διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού παραγωγής απιονισμένου / υπερκάθαρου νερού.

 • Η ελαχιστοποίηση της δυναμικότητας που απαιτείται να έχει η μονάδα δημιουργίας καθαρού ή υπερκάθαρου νερού για τις στιγμιαίες ζητήσεις του εργοστασίου.

Οι αποθηκευτικές δεξαμενές οι οποίες τοποθετούνται σε συστήματα ανακυκλοφορίας (loops) απιονισμένου νερού αξιοποιούνται επίσης, κατά τη φάση της εξυγίανσης / αποστείρωσης του δικτύου σωληνώσεων.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης απιονισμένου νερού και άλλων καθαρών φαρμακευτικών μέσων κατασκευάζονται από ανοξείδωτους χρωμιονικελιούχους ωστενιτικούς χάλυβες ποιότητας AISI 316L / ΕΝ 1.4404 και οι επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με το προϊόν θα πρέπει να ακολουθούν τον ASME BPE.Είναι κυλινδρικού σχήματος και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κάθετες. Και συνήθως τοποθετούνται κοντά στις μονάδες παραγωγής απιονισμένου νερού.
Κατά τον σχεδιασμό και τη κατασκευή των δεξαμενών αποθήκευσης απιονισμένου νερού θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξής ενδεικτικές παραμέτρους:

 • Στον καθορισμό του μεγέθους της αποθηκευτικής δεξαμενής ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν ανά πάσα στιγμή οι ανάγκες τις παραγωγής.

 • Σχεδιασμός χωρίς νεκρά σημεία και νεκρές ζώνες (dead legs / zones).

 • Σχεδιασμός ώστε να εξασφαλιστεί η μη εμφάνιση μικροοργανισμών και η εμφάνιση biofilm.ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

 • Μέγιστος αξιοποιήσιμος όγκος και εξασφάλιση συνεχόμενα βρεχόμενων επιφανειών.

 • Έλεγχος και ρύθμιση ανώτατης/κατώτατης στάθμης.

 • Επιλογή κατάλληλου φίλτρου αναπνοής (vent filter).

 • Επιλογή εξαρτημάτων ασφαλείας (rapture discs κτλ) υγιεινού τύπου.

 • Επιλογή εξαρτημάτων υγιεινού τύπου (sanitary).

 • Κατασκευή σύμφωνα με το URS του συστήματος.

 • Καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους.

 • Έλεγχος της θερμοκρασίας (ανάλογα με το είδος του συστήματος).

Οι αποθηκευτικές δεξαμενές οι οποίες προορίζονται για απιονισμένο νερό και λοιπές εφαρμογές της βιομηχανίας φαρμάκων και καλλυντικών θα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συνδέονται με τα δίκτυα σωληνώσεων από εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της βιομηχανίας και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα στο τελικό προϊόν.

Η Inox Style για πάνω από 35 χρόνια σχεδιάζει και κατασκευάζει αποθηκευτικές δεξαμενές για τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες οδηγίες της US / Eu Pharmacopeia και τις ορθές πρακτικές FDA / Eu cGMP καθώς και όλες τις απαραίτητες κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα. Εξειδικευμένοι μηχανικοί σχεδιάζουν τα συστήματα αποθήκευσης και εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν την εκτέλεση των έργων. Η μέθοδος συγκολλήσεων καθώς και οι συγκολλητές είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο φορέα.